top of page

Agneta Strandberg Arvebys

minnesfond

Uppsala Svampklubb förvaltar sedan 1996 den minnesfond som upprättats efter Agneta Strandberg Arveby.

Agneta var verksam inom Sveriges Lantbruksuniversitet och hennes forskning var inriktad mot mykorrhizasvampar.

Medel ur minnesfonden kan utdelas till mykologisk verksamhet i vid mening, såsom utbildning, exkursioner, inventeringar eller internationella utbyten.

Personer som fått stipendium från minnesfonden inkluderar Anders Hirell, författaren till Den svenska matsvampens historia samt Lars-Thure Nordin, för sitt gedigna arbete med rödlistade svampar. 2018 tilldelades stipendiet Julia Kyaschenko som genom sin forskning i bland annat Fiby urskog har visat på svamparnas roll i skogsekosystemen. Hennes doktorsavhandling går att läsa via denna länk.

Aktuell stipendiat 2019 är arbetsgruppen Rädda Storvretaskogen. Under flera år har Patrick Fritzson, Håkan Aronsson och Margareta Ericsson kämpat för att bevara den artskatt som finns att finna i Adolfsbergsskogen/Storvretaskogen. Klubbens motivering lyder:

"För att genom samverkan och systematiskt arbete med inventering och rapportering av svampar ha byggt upp kunskap om och belyst Adolfbergsskogens betydande naturvärden och med övertygande data fredat skogen från bebyggelse och bevarat en unik uppländsk kalkbarrskog till eftervärlden."

Känner du till någon som har gjort en insats för mykologin är du varmt välkommen att kontakta styrelsen för att nominera personer till stipendium ur Agnetas Strandberg Arvebys minnesfond.

bottom of page